Obchodní podmínky

Údaje o firmě:

Animal Cake s. r. o.
Lazecká 576/81
779 00 Olomouc
Tel.: + 420 731 515 051
E-mail: obchod@kafe365.cz
IČ 03655504
DIČ CZ03655504

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném v Praze oddíl C, vložka 235670

dále jen (Prodávající)

 

I. Úvodní ustanovení

1) Tyto obchodní podmínky platí pro nákup výrobků společnosti Animal Cake s. r. o., a to prostřednictvím objednávkového formuláře na stránkách  www.kafe365.cz a dále pro e-mailové či telefonické objednávky. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího (zákazník, spotřebitel – dále jen Kupující).

2) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

3) Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1) Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na internetové adrese www.kafe365.cz. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednaném zboží a jeho ceně, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednávaného zboží. U pravidelných velkoobchodních odběratelů lze zboží objednat i prostřednictvím e-mailu či telefonu.

2) Objednávka Kupujícího uskutečněná prostřednictvím objednávkového formuláře na internetové adrese www.kafe365.cz  je zároveň návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího na e-mailovou adresu Kupujícího, je-li správně uvedena. Nepodaří-li se potvrzení přijetí objednávky Kupujícímu odeslat, považuje se kupní smlouva za uzavřenou okamžikem odeslání objednávky Kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají oběma stranám vzájemná práva a povinnosti.

3) Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

4) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit objednávku, resp. kupní smlouvu nebo její část, v případě, že a) není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství, b) má pochybnosti o důvěryhodnosti Kupujícího či údajích uvedených v objednávce a domnívá se, že jednání Kupujícího by mohlo vést k finanční újmě Prodávajícího. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

5) Ceny uvedené na webových stránkách  www.kafe365.cz jsou platné v okamžiku objednání a jsou bez dopravy. Ta je připočtena v závěru objednávky dle vybraného způsobu dopravy.

 

III. Práva a povinnosti Prodávajícího

1) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a dopravit objednané a potvrzené zboží na adresu udanou Kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách  www.kafe365.cz. Potvrzení objednávky obsahuje informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

2) Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné a naše firma se dle platných zákonů o ochraně osobních údajů zavazuje nesdělovat tyto informace třetím stranám s výjimkou případných partnerů zajišťujících přepravu, jako jsou kurýrní společnosti, kterým jsou poskytnuty údaje nutné k doručení zboží.

3) Prodávající má právo odmítnout objednávku v případě pozdního objednání či z důvodů naplněné výrobní kapacity.

 

IV. Práva a povinnosti Kupujícího

1) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno, včetně kontaktní osoby, e-mailové adresy, a telefonického spojení.

2) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu včetně ceny za dopravu při převzetí zboží. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu rovnající se výši kupní ceny včetně dopravného, a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3) S cenou včetně dopravného je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

 

V. Předání a doprava zboží

1) Způsob předání zboží určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Druhy dopravy: firemní doprava, kurýrní doprava, Česká pošta.

2) Při objednání zboží ze strany právnických osob v ceně 3000 Kč a výše není balné a doprava účtována. V případě, že je cena zboží nižší než 3000 Kč, je k celkové částce za zboží připočítána cena balného a dopravy a to následovně:

  • Cena balného je 50 Kč za jednu objednávku
  • Cena dopravy prostřednictvím České pošty; balík do ruky se odvíjí od počtu obchodních balení a bude sděleno při objednávce.

3) Při objednání zboží prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách www.kafe365.cz je cena dopravy následovná:

  • Česká pošta – doporučený balíček – 99 Kč
  • platba předem převodem na účet – 0 Kč
  • platba kartou předem (online přes internet) – 0 Kč
  • platba dobírkou – 39 Kč

 

  • Zásilkovna – dodání na výdejní místo – 55 Kč
  • platba předem převodem na účet – 0 Kč
  • platba kartou předem (online přes internet) – 0 Kč
  • platba dobírkou – 20 Kč

Uvedené ceny jsou orientační. Aktuální cena za zaslání bude vždy sdělena při objednávce.

4) V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5) Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně telefonicky oznámit Prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku převzít.

 

VI. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že je zboží skladem, prodávající ho vyexpeduje do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem, oznámí tuto skutečnost Prodávající Kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání objednaného výrobku. Více ohledně dopravy je uvedeno v článku V.

 

VII. Reklamace

1) Minimální trvanlivost na veškeré zboží je 9 měsíců při uchování na chladném vzdušném temném místě v původně uzavřeném obalu. Reklamaci lze uplatnit v případě, že jsou produkty napadeny plísní, hnilobou či škůdci. Reklamace bude po nahlášení telefonem či e-mailem vyřešena k maximální spokojenosti zákazníka. Reklamované zboží je nutné předložit či zaslat zpět na adresu dodavatele pro posouzení závadnosti. Náklady spojené se zasláním zboží zpět hradí zákazník.

2) Zboží není možné vrátit do 14 dnů bez udání důvodu s odkazem na § 1837 písm. d) a e) zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Reklamaci nelze uplatnit na zboží, které bylo zjevně nevhodně skladováno. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne uplatnění. Po této lhůtě má zákazník automaticky právo na nové balení do ceny reklamovaného zboží nebo na vrácení peněz. U nového balení běží nová doba trvanlivosti. Reklamace se řídí zákonem č. 89/2012Sb., Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3) Datum uplatnění reklamace je dáno datem fyzického předání zboží k reklamaci v místě určeném firmou Animal Cake s.r.o. pro příjem reklamací, jímž je sídlo prodávajícího na adrese Lazecká 576/81, 779 00 Olomouc.

4) K reklamaci je ve všech případech nutné předložit zboží a kopii účtenky.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1) Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách Prodávajícího v den odeslání objednávky. Odesláním objednávky stvrzuje Kupující prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky společně s akceptováním platné výše objednaného zboží uvedeného u zboží na internetových stránkách prodejce včetně expedičních a dopravních nákladů. Odeslanou objednávkou – kupní smlouvou – je Kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1, Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanoveném § 409.

 

 

V Olomouci dne 1. 7. 2021

Zpět do obchodu