Podmínky ochrany osobních údajů

V souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů můžete níže najít informace, jakým způsobem, za jakým účelem a proč dochází ke zpracování vašich osobních údajů, o jaké osobní údaje se jedná a jak jsou při našem zpracování zabezpečeny. Jakýkoliv údaj, který po vás požadujeme, má své opodstatnění, nezpracováváme jej pro jiné účely, než jsou specifikovány, a pomine-li nezbytnost zpracování, údaj vždy vymažeme. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit a kontaktujte nás na adrese obchod@kafe365.cz.

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost firma Animal Cake s.r.o., se sídlem Lazecká 576/81
779 00 Olomouc, IČO 03655504 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném v Praze oddíl C, vložka 235670 (dále jen „Správce“).

Jaké osobní údaje správce sbírá?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami sdělíte. Při poskytování našich služeb o vás získáváme následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo
 • Adresu pro doručení objednaného zboží
 • Fakturační údaje

Údaje, které získáváme na základě vaší aktivity na naší webové stránce:

 • IP adresa
 • soubory cookies
 • případně jiný online identifikátor

Za jakým účelem správce osobní údaje zpracovává?

Údaje, které jsme o vás získali, využíváme k následujícím účelům:

 • poskytování našich služeb;
 • komunikace s vámi;
 • zlepšení a personalizace našich služeb a marketing;
 • bezpečnost a ochrana práv;
 • cookies.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, na základě těchto titulů:

 • poskytnutí služby, smluvní plnění (splnění smlouvy uzavřené mezi vámi a Správcem);
 • splnění právních povinností, které pro Správce vyplývají z obecně závazných právních předpisů;
 • zpracování, jež je nezbytné v rámci našich oprávněných zájmů (např. k zajištění bezpečnosti webové stránky);
 • udělený souhlas, na jehož základě může Správce vaše osobní údaje zpracovávat předem stanoveným způsobem.

Ve všech případech vždy pečlivě zvažujeme, zda zpracování vašich osobních údajů nebude představovat nepřiměřený zásah do vašich práv.

Kdo má k osobním údajům přístup?

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům s výjimkou situací popsaných níže, kdy se subjekt:

 • podílí na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy;
 • zajišťuje služby provozování stránky a další služby v souvislosti s jejím provozováním;
 • zajišťuje marketingové služby.

Za přesně definovaných podmínek je Správce povinen některé vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Vaše osobní údaje aktivně do třetích zemí mimo EU nepřenášíme. Někteří partneři, se kterými při zpracování osobních dat spolupracujeme, však takové přenosy realizují, a to konkrétně do USA. Osoby, kterým v USA tyto údaje zpřístupňují, dodržují podmínky US-EU Privacy Shield a tím poskytují přiměřenou úroveň ochrany vašim osobním údajům. Bližší informace vám rádi poskytneme, když nám napíšete na obchod@kafe365.cz.

Pro výše uvedené situace využíváme služeb těchto našich partnerů:

 • Česká pošta (doručení objednávky)
 • Zásilkovna (doručení objednávky)
 • DPD (doručení objednávky)
 • OVH a.s. (hosting)
 • ECOMAIL.CZ, s.r.o. (newslettery a SMS)
 • agentura KOFEIN s.r.o. (online marketing)

Jak dlouho osobní údaje správce zpracovává?

V případě, že používáme vaše osobní údaje za účelem doručování komerční komunikace na vaši
e-mailovou adresu nebo v jiných případech, u kterých jste nám udělili souhlas, uchováváme tyto údaje, dokud příslušný souhlas neodvoláte. V případech, využívání vašich údajů na základě našeho oprávněného zájmu, uchováme vaše údaje, dokud nezanikne důvod jejich zpracování.

Osobní údaje uvedené na daňových dokladech zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy po dobu 10 let.

Jak jsou osobní údaje chráněné?

V souladu s požadavky platné legislativy vykonáváme všechny potřebné bezpečnostní, technická a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje chránili. Elektronické údaje jsou uchovávané v chráněné databázi na serveru. Databázi obsahující osobní údaje chráníme před jejím poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

Jaké jsou vaše práva?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu: obchod@kafe365.cz.

Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Prosím uveďte ve vaší žádosti vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně adresu trvalého bydliště. Pokud nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovět vaší žádosti. Tyto informace od vás požadujeme proto, abychom si ověřili vaši totožnost a neposkytli vaše osobní údaje neoprávněné osobě.

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;

a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Koho kontaktovat v případě dotazů?

V případě, že máte jakékoliv otázky k tomuto dokumentu nebo použití svých osobních údajů, nebo chcete uplatnit vaše práva popsaná v tomto dokumentu, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese obchod@kafe365.cz nebo písemně na adrese Správce.

 

V Olomouci dne 1. 7. 2021

Zpět do obchodu